שימושבשירותיפקסללאהגבלתכמות,בכולמקוםבעולם,בצורהמהירה,מהימנהובטוחה。

קטנפי

שליחהוקבלהשלפקסיםומסמכיםבפלטפורמתענןמאובטחתברמהארגונית,תוךציותלתקניהתאימותהמחמיריםביותרבתעשייה。

יפרייל

מעברחלקמשימושבמכשירפקסמקומילפתרוןענןמאובטחומבוקרלשליחה,קבלהוהפצהשלפקסים

הגדרתתצורהפשוטה

。יכוליםלתקשרבקלותובצורהחסכוניתיותר它משתמשיקצהתהליכי

ים

ממשקהapiלפקסש国际להואגמישומהימן,ולאמחייבהשקעהמקדימהאותחזוקהשוטפתעבורתשתיתשיגורהפקסים。ניתןבקלותלהתאיםאישיתאתממשקהapiהפשוטוהגמישבהתאםלצרכיםולתהליכיםהעסקיים。מפתחיםאוהביםאתהספרייההעשירהשלנושלקודיAPIלדוגמהשמתאימיםלסביבותעבודהמגוונות,הודותלקלותהשימושולתמיכההנרחבתבמפתחים。

מידענוסף
Baidu